Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētās apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" projekts „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/136/10).

Finansējuma saņēmējs - Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA", sadarbības partneri - Biedrība „Ludzas amatnieks", Biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS"".

Projekta īstenošanas laiks - 12 mēneši (01.09.2010-31.08.2011).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 14 560,42, t.sk. 93% ESF finansējums Ls 13 541,19, 7% privātais attiecināmais finansējums Ls 1 019,23.

Projekta mērķis: attīstot komunikatīvās saiknes uzņēmēju biedrību biedru vidū un veicinot pozitīvas sadarbības pieredzes pārnesi starp dažādu Latvijas reģionu un tuvākās pierobežas ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību valsts tautsaimniecībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Projekta mērķa grupa ir triju nevalstisko organizāciju - biedrību „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA", „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS"" un „Ludzas amatnieks" - biedri.

Projekta laikā organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Liepāju un Šauļiem (Lietuvā), apmācības par organizāciju pārvaldes un kontroles mehānismiem, par iekšējās komunikācijas programmu un interešu pārstāvību; pilnveidota interneta mājas lapa; parakstīts Ziemeļlatgales reģiona uzņēmēju biedrību memorands; parakstīti uzņēmēju biedrību sadarbības līgumi ar vietējām pašvaldībām.

Projekta aktivitāšu apkopojums pieejams bukletā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus