Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētās apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184/47.

Finansējuma saņēmējs - Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA", sadarbības partneri - Biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS"", Biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome".

Projekta īstenošanas laiks - 10 mēneši (01.01.2012-31.10.2012).

Projekta mērķis: paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību kapacitāti cilvēkresursu jomā, apmācot biedrību biedrus projektu vadībā, pilnveidojot zināšanas projektu vadības grāmatvedībā; nodrošināt mērķa grupu ar zināšanām, iemaņām un prasmēm, kas nepieciešamas efektīvākai līdzdalībai Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa ir triju nevalstisko organizāciju - biedrību „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA", „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS"" un „Daugavpils novada uzņēmēju padome" - darbinieki un biedri.

Projekta ieguldījums: organizētas apmācības projektu vadībā Rēzeknē un Daugavpilī; organizēti semināri par grāmatvedību nevalstiskajās organizāciju un grāmatvedību projektu vadībā; nodrošināta biedrības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties ES institūciju apmācības programmā; organizēts forums par ES projektu iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta programmām un pasākumiem.

Projekta aktivitāšu apkopojums pieejams bukletā

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī sadaļa projekta īstenotāja mājas lapā ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs sadaļas saturu atbild biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA".

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus