Latgales uzņēmēju biedrības ESF projektā gūst pieredzi projektu vadībā
Ar forumu par Eiropas Savienības (ES) fondu iespējām šā gada 31. oktobrī noslēdzās Rēzeknes Uzņēmēju biedrības projekts, kurā kopā ar Balvu un Daugavpils novada biedrībām uzņēmējiem bija iespēja pilnveidot prasmes projektu vadībā un gūt jaunas zināšanas, kā veiksmīgi piesaistīt ārējo finansējumu nevalstisko organizāciju (NVO) darbā.

Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējumu kopš janvāra notika apmācības projektu vadībā, semināri par grāmatvedības organizēšanu NVO un ES projektos, bija iespēja pilnveidot zināšanas par ES institūciju darbību un projektu iespējām starptautiskā apmācību programmā. Projekta aktivitātēs iesaistījās Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedri, kā arī Daugavpils novada uzņēmēju padomes un Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs "Krams" pārstāvji.

Projekta „Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā" noslēgumā Rēzeknē tika organizēts forums par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iespējām, par NVO un uzņēmējdarbības jomā aktuālajām atbalsta programmām un pasākumiem.

Iepazīstot pozitīvos piemērus ES finansējuma piesaistē uzņēmēji tikās ar SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" vadītāju D.Zirniņu un projekta "Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide. Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē" vadītāju I.Haiti. Tā bija unikāla iespēja apskatīt jaunbūvējamo objektu, uzklausīt viedokli par nepieciešamajām profesionālajām un radošajām prasmēm ievērojama ES fondu finansējuma piesaistē.

Darba grupā uzņēmēji dalījās pieredzē par to "Kā uzrunāt un informēt sabiedrību?", kur lekcijas veidā tika vēstīts par nepieciešamajiem priekšnoteikumiem mērķauditorijas viedokļu ietekmēšanai.

Lai sniegtu ieskatu par tendencēm pasaules, eiro zonas un Latvijas ekonomikā, kas var ietekmēt ES finanšu instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu iespējas, forumā ar ziņojumu piedalījās Nordea bankas ekonomists A.Strazds. Rēzeknes Uzņēmēju biedrībai jau iepriekš izveidojusies sadarbība ar A.Strazdu, rīkojot diskusijas par ekonomikas tendencēm.

Forumā norisinājās arī diskusija par Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju infrastruktūras attīstības projektu BIRTI, kur Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks informēja par uzņēmēju iespējām iesaistīties inovāciju projektā.

Izvērtējot projekta mērķu sasniegšanu un analizējot projektā iesaistīto biedrību pārstāvju viedokļus, jāsecina, ka kopumā dažādās projekta aktivitātēs iesaistīti vairāk nekā 20 Rēzeknes Uzņēmēju biedrības pārstāvji, vairāk nekā 10 Daugavpils novada uzņēmēji, kā arī Balvu novada uzņēmēji. Viņu vērtējumā projekts noritējis teicami un ļoti labi, gūtas noderīgas zināšanas projektu ideju attīstībā, sadarbības partneru meklēšanā. Kā ieguvumu projekta dalībnieki norādījuši arī ikdienā noderīgās prasmes laika menedžmentā, komandas veidošanā, kā arī individuālo un organizācijas mērķu noteikšanā.

Projekta materiāli iesaistītajiem dalībniekiem pieejami arī apkopotā veidā CD datu diskā, informācija par projekta ieviešanu apkopota bukletā. 

Projekts ir pilnveidojis gan uzņēmēju savstarpējo sadarbību, gan arī Latgales reģiona uzņēmēju biedrību sadarbību. Jau 2011. gadā Rēzeknes, Balvu un Ludzas uzņēmēju biedrības parakstīja memorandu par savstarpējo sadarbību, kas paredz tādu vērtību iedzīvināšanu kā tolerance un atbalsts jaunām idejām, visaptveroša sadarbība starp dažādām ekonomikas nozarēm, valsts, pašvaldības, starptautiskajām institūcijām, nevalstisko sektoru, sociālo, ekonomisko, kultūras un izglītības iniciatīvu jomā, ilgtspējīga attīstība un reģiona unikalitātes un atšķirības saglabāšana pasaules mērogā. Tagad šim memorandam pievienojās arī Daugavpils novada uzņēmēju padome. Vienlaikus Daugavpils uzņēmēji parakstījuši arī apliecinājumu par pievienošanos 2005. gada 15. jūnija Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta memorandam, kas biedrībai paver iespējas piedalīties arī nacionāla līmeņa attīstības dokumentu izstrādē un ieviešanā.

Šis bija jau otrais Rēzeknes Uzņēmēju biedrības projekts ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes programmā "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", ko administrē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 2010.-2011. gadā projekta „Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Latgales uzņēmēju biedrībām bija iespēja apgūt radniecīgu organizāciju pieredzi Liepājā un Šauļos Lietuvā, semināros pilnveidot komunikāciju prasmes un zināšanas par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir 2009. gadā izveidota reģionālā darba devēju organizācija, kas apvieno 25 dažādu nozaru komercsabiedrības, tostarp lielākos darba devējus reģionā. Biedrība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedrs un darba devēju pārstāvis Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējā konsultatīvajā padomē. Biznesa atbalstam Rēzeknes Uzņēmēju biedrība organizē uzņēmējdarbības daudznozaru izstādi "Rēzeknes Uzņēmējs" (ik gadu rudenī) un profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādi "Izglītība un karjera" (ik gadu pavasarī). Arī projekta sadarbības partneri - Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS" un biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome" ir reģionālās darba devēju organizācijas, kuras sekmīgi sadarbojas ar pašvaldībām uzņēmēju interešu pārstāvībā.

Projektā iesaistītie biedrību pārstāvji norādījuši, ka arī turpmāk nepieciešams atbalsts nevalstiskajām organizācijām, lai tās varētu pilnveidot prasmes un pilnvērtīgi izmantot iespējas iesaistīties politikas plānošanā un īstenošanā kā vietējā, tā nacionālā līmenī, būtu lietderīgi rīkot apmācības personāla vadībā, finanšu plānošanā, kā arī paplašināt radniecīgu organizāciju sadarbību Latvijā un ar partneriem ārvalstīs.

Projekts "Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana ES finansēto projektu jomā" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/184/47) īstenots ESF līdzfinansētās apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus