LDDK pasniedz atzinības rakstus Latgales reģiona sadarbības partneriem un prezentē darba vides risku vērtēšanas elektronisko sistēmu
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sociāli atbildīgiem darba devējiem piedāvā izmantot jaunu darba vides risku vērtēšanas sistēmu, kas bez maksas pieejama elektroniskā formā un var būtiski atvieglot uzņēmumu vadītāju un darba aizsardzības speciālistu ikdienu. Ar šo sistēmu Latgales reģiona uzņēmējus 29. novembrī Rēzeknē iepazīstināja LDDK un IT uzņēmuma “Proof IT” pārstāvji. Vienlaikus tā bija iespēja diskusijai ar LDDK ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni par uzņēmējiem aktuāliem ekonomiskās attīstības jautājumiem un darba interešu pārstāvību nacionālajā līmenī. Pasākuma ietvaros LDDK pasniedza Atzinības rakstus aktīvākajiem sadarbības partneriem Latgales reģionā – uzņēmējiem, kuri ikdienā sekmīgi sadarbojas ar pašvaldībām un veido sociālo dialogu. LDDK Atzinības rakstu par aktīvu darbību uzņēmēju interešu pārstāvībā un ieguldījumu sociālā dialoga attītībā saņēma Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Ģirts Teilāns un Ludzas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Jānis Romancāns, kā arī aktīvākā Latgales reģiona darba devēju organizācija – Rēzeknes Uzņēmēju biedrība.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: "Uzņēmējiem ir skaidri jāapzinās, ka tikai kopīgi var daudz sekmīgāk ietekmēt ekonomiskās attīstības un sadarbības procesus, aizstāvot darba devēju intereses kā vietējā, tā arī nacionālajā līmenī. Pozitīvi vērtējama Rēzeknes Uzņēmēju biedrības darbība, ko tikšanās laikā atzinīgi raksturoja arī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Rēzeknes attīstībai nozīmīgs potenciāls ir Rēzeknes Augstskola, kam arī nākotnē jāturpina sadarbība ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības pieejamību, kā arī zinātniski pētniecisko darbu reģionā."

"Uzņēmējus tikšanās laikā Rēzeknē interesēja jautājumi par konfederācijas viedokli darba likumdošanas, publisko iepirkumu, sadarbības ar valsts institūcijām jautājumos. Tā reģiona darba devējiem ir laba iespēja nepastarpināti uzklausīt ietekmīgākās darba devēju organizācijas viedokli par aktuāliem jautājumiem, kā arī labāk izprast veidu kā katrs, arī neliela uzņēmuma pārstāvis reģionā var iekļauties sociālā dialoga procesā un pārstāvēt savu viedokli ar vietējās darba devēju organizācijas un LDDK starpniecību pašvaldību un valsts līmenī," saka LDDK sociālā dialoga koordinatore Latgales reģionā Skaidrīte Baltace. Viņa arī atzinīgi novērtē uzņēmēju interesi par šo tikšanos, jo bija ieradušies ne vien Rēzeknes Uzņēmēju biedrības un Balvu un Ludzas novada darba devēju pārstāvji, bet plaša bija arī darba aizsardzības speciālistu auditorija.

Elektroniskās darba vides risku vērtēšanas sistēmas prezentāciju Rēzeknē noklausījās darba devēji no Ludzas, Daugavpils, Rēzeknes, pārstāvot gan mikrouzņēmumus un lielākus ražotājus, gan valsts un pašvaldību iestādes. Turklāt vairāki šīs jomas speciālisti jau praktiski bija izmēģinājuši šo sistēmu, tādēļ jautājumi IT uzņēmuma "Proof IT" pārstāvim Jānim Ekmanim bija specifiski, piemēram, par datu drošību, uz ko tika paskaidrots, ka sistēma būs pieejama reģistrētiem klientiem, to varēs lietot arī nenorādot uzņēmuma nosaukumu.

Programma www.darbariski.lv izstrādāta LDDK īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros. Ievadot informāciju par konkrētās darba vietas specifiku un nodarbināto pienākumiem, uzņēmuma vadītājs vai darba aizsardzības speciālists var saņemt uzņēmuma darba risku vērtējumu. Uz tā pamata iespējams veidot darba aizsardzības pasākumu plānu, fiksējot risku mazināšanai veicamos pasākumus, atbildīgās personas un termiņus. Sistēmā iespējams izveidot obligāto veselības pārbaužu sarakstus, tādējādi efektīvi sekojot līdzi tam, lai darbinieku arodveselība tiktu regulāri pārbaudīta un konstatētas iespējamās izmaiņas.

Notikumi

Visi notikumi
Jaunumi galerijās
Parādīt albūmus